دفتر امور پژوهش

دکتر رامین هاشمی

مدير امور پژوهش

صفحه شخصی
ایمیل : rhashemi AT iust.ac.ir
شماره تماس :۷7240449
شماره دورنگار: ۷7240451

گروه برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی پژوهشی

محبوبه کیهانی‌فر

رئیس گروه برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی پژوهشي

تلفن:۷۷۲۴۰850 (9821+) داخلی:2308
ایمیل: keyhanifarm AT iust.ac.ir

فرزانه شیدافر

کارشناس مسئول

کتاب، پسا دکتری(داخل و صندوق حمایت از پژوهشگران)، برگزاري همايش، قطب‌های علمی، طرح پژوهشی و رساله دکتری (INSF)
تلفن:۷۷۲09053 (9821+) داخلی: ۲۳۱۱
ایمیل: sheydafarf AT iust.ac.ir

حمزه علی جلالی فر

کارشناس

عقد و تسویه حساب قرارداد اعتبار پژوهشي، ماموریت های علمی، فرصت مطالعاتی
تلفن:77240449 (9821+) داخلی: ۳۵۰۲
ایمیل: jalalifar AT iust.ac.ir

مریم جعفری

کارشناس

ارزیابی اطلاعات پژوهشی، آزمایشگاه های تحقیقاتی، کارشناس ایمنی و بهداشت محیط زیست،خرید از نمایشگاه تجهیزات داخل، استعلام دانشکده جهت ارتقاء، کمیته هیئت ممیزه، جلسات شورای پژوهش و فناوري
تلفن: 77240449(9821+) داخلی: ۲۳۶۳
ایمیل: jafarim AT iust.ac.ir

زهره مقیسه

کارشناس

پسا دکتری شورای عالی عتف، درخواست دفاع دانشجویان دکتری و ارزیابی مقالات، سامانه علم سنجی، اعتبارسنجی مجلات، شناسه های اعضای هیات علمی
تلفن: 77209054(9821+) داخلی: 2369
ایمیل: scimet AT iust.ac.ir
postdoc AT iust.ac.ir

یعقوب فتحی

مسئول دفتر

تلفن:77240449 (9821+) داخلی: ۲۳۰۷
ایمیل: uagoob_fathi AT iust.ac.ir

فهرست